Statuten & AVG

Naam

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: vereniging veteranen  en postactieve Opruimers explosieven, Munitietechnici en Vuurwerkers.

 Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft uitsluitend ten doel:

Het bevorderen van de samenhorigheid en onderhouden van contacten tussen leden van de vereniging en militairen en burgermedewerkers in actieve dienst van dezelfde eenheid of onderdeel waar deze postactieven en veteranen ooit hebben gediend en specifiek in het vakgebied  explosieven opruiming, munitietechniek en vuurwerkerij van alle krijgsmachtdelen.

 1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het jaarlijks organiseren van een reünie gerelateerd aan de oprichtingsdatum van de Explosieven Opruiming Dienst .
 1. De vereniging tracht haar doel tevens te verwezenlijken door een gesloten overeenkomst met de Stichting Geschiedkundige Verzameling EOD  (SGVEOD) voor het bewaken van historische gedachtengoed en het onderhouden van nauwe banden met de SGVEOD.

Duur en zetel

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 1. Zij heeft haar zetel in de gemeente Soesterberg,

Leden

Artikel 4

 1. Leden van de vereniging zijn diegene die voldoen aan de doelgroep  zoals vastgelegd in artikel 2 eerste lid van deze statuten.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen
 3. Het bestuur is verplicht een ieder die voldoet aan het bepaalde in artikel 2 eerste lid, onmiddellijk als lid toe te laten tenzij betrokkene eerder als lid is geroyeerd.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen .

 Toelating

Artikel 5

 1. Toelating tot de vereniging kan door aanmelding bij het bestuur of voordracht door derden maar wel uit de doelgroep genoemd in artikel 2 lid 1 van deze statuten.

Einde van het Lidmaatschap

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:

a)      door de dood van het lid;

b)      door opzegging door het lid;

c)       door opzegging namens de  vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld ,  te voldoen, wanneer hij zijn verplichting namens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren:

d)      door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, regelementen of besluiten van der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 2. Beëindiging  van het lidmaatschap door het lid kan onmiddellijk indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
 3. Onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorst mogelijk:

a)      binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;

b)      binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een ander rechtsvorm of fusie aan hem is medegedeeld

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 2. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Donateurs

Artikel 7

 1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering jaarlijks vast te stellen minimum-bijdrage
 2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend  en opgelegd.

Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs.

Artikel 8

 1. De rechten en verplichtingen van een donateur eindigen bij zijn overlijden en kunnen te alle tijden door  opzegging worden beëindigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Rechten donateurs

Artikel 9

 1. Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht door de vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen.

Jaarlijkse bijdrage

Artikel 10

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Indien deze bijdrage niet wordt voldaan betekent dit automatisch uitsluiting van de georganiseerde jaarlijkse reünie
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van het betalen van een bijdrage te verlenen

Bestuur

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 3
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindend voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 10 leden. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 5. Is  geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur

Artikel 12

 1. Het bestuur wijst uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan uit zijn midden tevens vervangers aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke  vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die in een volgende vergadering worden vastgesteld en die na vaststelling door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap, schorsing

Artikel 13

 1. Elk  bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde termijn is benoemd kan ten alle tijden door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Het af te treden bestuurslid  is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a)      Ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

b)      Door bedanken.

Bestuurstaak, vertegenwoordiging

Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komen.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door werkgroepen die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 5. Het bestuur behoeft geen goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:

I.            Onverminderd het bepaalde  onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde, jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen, te boven gaande ;

II.

 1. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 2. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 3. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is inbegrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 4. Het aangaan van dadingen;
 5. Het optreden in rechte , waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 6. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan;

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigheidsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelend bestuursleden.

Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 15

 1. Het boekjaar en het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te alle tijden de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering in de maand november van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijk bestuurders dat zij deze verplichting nakomen.
 4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene niet overlegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het burgerlijk wetboek, dan benoemd de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 5. Het Bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen ende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 6. De commissie onderzoekt de in lid 3 en lid 5 bedoelde stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige  kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, boeken en andere gegevensdragers, bedoeld in de leden 2 en 3 , zeven jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 16

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks in de maand november wordt een algemene vergadering-de jaarvergadering-gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
  1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
  2. Kwijting van de bestuurders door het door hen in het desbetreffende verenigingsjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit het jaarverslag en de rekening en verantwoording blijkt dan wel dat beleid aan de algemene vergadering op andere wijze is kenbaar gemaakt;
  3. De benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  4. Voorzien in eventuele vacatures;
  5. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
  6. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  7. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden bevoegd tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene  vergadering op een termijn van niet langer dan zes weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of door advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
  8.  De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk
  9. Besluiten mogen, in plaats van in een vergadering, ook schriftelijk worden genoemd- waarmee wordt bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht- op voorwaarde dat alle leden bekend zijn met te nemen besluiten en geen bezwaar maakt tegen de manier van besluitvorming.

 Toegang en stemrecht

Artikel 17

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging heeft een stem, geschorste leden hebben geen stemrecht. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen met dien verstande dat bedoeld ander lid alsdan in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd, mits de volmacht is voorzien van een elektronische handtekening

Voorzitterschap, notulen

Artikel 18

 1. De algemene  vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 16 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die worden vastgesteld in de zelfde of in de volgende vergadering en na vaststelling door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 19

 1. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming
 4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 6. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende  verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 9. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in

vergadering bijeen, heeft, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 20

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het verenigingsbladen van veteranen en/of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving.
 2. Bij schriftelijke oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Statutenwijziging

Artikel 21

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift voorgestelde wijziging aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.

Ontbinding

Artikel 22

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaald in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.
 3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
 4. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

Huishoudelijk reglement

Artikel 23

 1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen.
 2.  Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepalingen

Artikel 24

In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

In afwijking van artikel 11, worden voor de eerste maal  benoemd tot leden van het bestuur:

1. Voorzitter, de heer Theodourus Gerardus Maria Neijenhuis wonende te 6851ML Huissen, Pilgrimstraat 15, geboren te Huissen op 8 mei negentienhonderdvierenvijftig.

2. Secretaris, de heer Paulus Johannes Simon Meijer wonende te 2551 NC den Haag, Strauslaan 231, geboren den Haag op 12 november negentienhonderdzestig.

3. Penningmeester, de heer Andreas Johannes Maria Oude Elferink wonende te 4003BB Tiel, de Hennepe 255, geboren te Enschede 15 november negentienhonderdvierenzestig.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Dit is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is een stuk strenger. Niet alleen grote en kleine bedrijven, maar ook alle verenigingen, stichtingen, dus ook de VOMV moeten aan deze wetgeving voldoen. Zo moeten wij onder andere de reden aangeven welke gegevens wij van u (dus donateurs en leden) vastleggen en u moet ons daar toestemming voor geven. U moet deze gegevens te allen tijde kunnen wijzigen en wij moeten aangeven welke externe partijen hier gebruik van maken. Hieronder vindt u onze toelichting en wij menen als bestuur van de VOMV netjes te voldoen aan de nieuwe AVG.

De AVG geldt vanaf 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie. Omdat wij als VOMV ook ‘gegevensverzamelingen’ hebben, geldt deze wet ook voor ons als Verening.

In dit artikel beschrijven wij als VOMV wat we als op dit moment registreren en hoe wij dat doen.

Op dit moment zijn er binnen de VOMV twee zogenaamde ‘verwerkingen’, waarin mogelijk uw persoonlijke informatie wordt vastgelegd.

 1. De donateur/leden-administratie wordt door de secretaris bijgehouden in een digitaal bestand.

Vanuit deze administratie worden de geregistreerde mensen uitgenodigd voor de jaarlijkse Reünie, schriftelijk en/of digitaal via de mail.

 1. De donateur/leden-administratie wordt door de penningmeester bijgehouden in een digitaal bestand om jaarlijks de contributie via de bank te kunnen ontvangen. De overige leden van het bestuur kunnen dit bestand NIET raadplegen. Jaarlijks wordt de administratie van de penningmeester door een kascontrole commissie bestaande uit 2 personen gecontroleerd. Zij hebben dan ook inzage in het adressenbestand.

Wijzigingen in donateurs/leden  worden via de interne email van Defensie door de secretaris doorgegeven aan de penningmeester.

De VOMV gaat ervan uit dat de gegevens die de donateurs  bij de aanmelding hebben verstrekt (naam, adres, woonplaats en mailadres) in de donateur/leden-administratie opgenomen mogen worden.

Wij houden bij de VOMV alleen gegevens bij die voor onze Vereniging noodzakelijk zijn. Veranderingen kunnen altijd aan de secretaris (PJS.Meijer@mindef.nl) worden doorgegeven. Indien u bezwaar heeft tegen een van de bovenstaande aannames kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris. Mocht u vragen hebben dan kunt u die natuurlijk altijd stellen. Met het publiceren van dit artikel voldoen wij als Vereniging aan de AVG.

Scroll naar top