Verslag ledenvergadering 2018


Kop

Datum: 2 november 2018
Plaats: Soesterberg

Aanwezig:  bestuur           

Neijenhuis, T.G.M.   voorzitter
Meijer, P.J.S.    secretaris
Soesbergen, J.C.A.    2e secretaris
Molenaar, J.
Brandenburg, E.     2e penningmeester
Montfoort, van Chr.
Guldemond, L.                                    

8 leden van de vereniging, zie intekenlijst.

Afwezig met bericht:

Esch, M.J.M. van
Oude Elferink, A.          penningmeester

1.Opening

De voorzitter opent te 10.01 uur de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen.

Locatie: leslokaal in gebouw W1.

Louis Guldemond deelt mede dat hij een waardering heeft gekregen als waardering voor de Kathy-mijn party. Status als Duik officier.

2.Mededelingen

De voorzitter heeft een aantal mededelingen.

VOMV: iemand is lid als hij contributie heeft betaald voor de reünie.

Veteranen Instituut (VI): levert financiële ondersteuning aan de reünie.

Volgend jaar: 75 jaar EOD; Erik Brandenburg en Paul Meijer zitten als vertegenwoordigers van de VOMV in de werkgroep 75 jaar EOD.

Er wordt uitleg gegeven over een mogelijke bijdrage vanuit het V-fonds en wat daar de voorwaarden voor zijn.

Een van de eisen is een 0-de lijns zorg die gegeven moet worden aan veteranen. Dit gebeurt in samenwerking met de VVRTT. Als vertegenwoordiger voor de EOD zit Didier Meisner hier in.

Er is vanuit het regiment TD en VVRTT een schenking gekomen van € 1000,=.

3.Verslag van 3 november 2017

De vergadering gaat akkoord met het verslag en deze wordt ondertekend door de voorzitter.

4.Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

5.Jaarverslag en kascontrole commissie

De kascontrole commissie, bestaande uit de sgt Jack Kromhout en de aoo Ron Mennega, heeft geen bezwaren geconstateerd en de kas akkoord bevonden. Beide heren worden bedankt voor hun inzet. Een van beide heren zal aanblijven samen met een nader te bepalen lid.

De vergadering gaat akkoord met het resultaat en de voorzitter ondertekend het verslag waarna de penningmeester is vrijgesteld en gedistantieerd van alle zaken t.a.v. het boekjaar 2017. De penningmeester wordt bedankt door de voorzitter voor het goede en nette geleverde werk.

6.Ingekomen onderwerpen van de leden

Anton Meijers: Graag op uitnodiging aangeven dat de kranslegging buiten is bij het monument.

Tevens de AGV ook vermelden op de site van de VOMV.

Opmerking Paul Meijer: N.a.v. de AGV zal de uitnodiging in de toekomst naar iedereen in BCC worden gestuurd zodat men niet alle vernoemde mailadressen in beeld krijgt bij het ontvangen van de uitnodiging.

7.bestuursverkiezing

Functies en namen die verkiesbaar zijn:

Secretaris: Paul Meijer

2e Penningmeester: Erik Brandenburg

Er zijn geen kandidaten aangemeld en beide heren geven aan voor een volgende periode beschikbaar te zijn.

De vergadering gaat akkoord met de beide heren en gaan dezelfde functie bekleden.

Als nieuw lid is aangemeld: Jay Vries.

Nader: Tevens is de Elnt Hans Simons als lid aangemeld.

8.volgende vergadering 

De volgende vergadering is op 08 november 2019

9.Rondvraag

Hr. A.W. De Vries: Spreekt zijn dank uit voor de organisatie van de Reünie en geeft aan niet meer in de gelegenheid te zijn om in het vervolg aanwezig te zijn i.v.m. zijn verhuizing naar Maassluis West en zijn gezondheid hem in de steek laat. Daarnaast is hij heel blij met het blad “de Bombardon”.

Paul Meijer: Geeft aan vanaf 1 april 2019 de dienst de verlaten i.v.m. FLO. Zijn mailadres zal wijzigen in: paulmeijer1960@live.nl

10.Sluiting

De vergadering wordt te 09.33 uur gesloten en iedereen wordt een prettige reünie toegewenst.

 

Scroll naar top