Verslag ledenvergadering 2016

Kop

Datum: 4 november 2016
Plaats: Soesterberg

Aanwezig: Bestuur            

1. Neijenhuis, T.G.M. voorzitter
2. Meijer, P.J.S. secretaris
3. Oude Elferink, A. penningmeester
4. Soesbergen, J.C.A. 2e secretaris
5. Molenaar, J
6. Brandenburg
7. Chr. V. Montfort

8 leden van de vereniging, zie intekenlijst.

Afwezig met bericht:

Esch, M.J.M. van
Guldemond, L.

1. Opening

De voorzitter opent te 09.05 uur de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen.

2. Mededelingen

De voorzitter legt uit waarom de jaarvergadering op dit tijdstip op de dag van de reünie is gepland
Door de voorzitter worden er 2 nieuwe bestuursleden voorgesteld:

Aoo Erik Brandenburg
Chris van Montfort

Huib Ousen heeft aangegeven dat hij door drukke werkzaamheden bedankt als lid van het bestuur
Tijdens de vergadering wordt ook een 0proep gedaan gevraagd voor nieuwe leden voor het bestuur.

Het aantal uitgenodigde externe ledenbestand was voor dit jaar ca. 700 namen. Deze zijn allemaal schriftelijk en/of via de mail uitgenodigd. Daarnaast is er via diverse media uitnodigingen verstuurd. (Bladen zoals Bombardon, defensiekrant en sociaal media zoals de VOMV site en facebook)

In deze uitnodiging is expliciet gevraagd of indien men zich niet opgeeft of ze in de toekomst nog een uitnodiging wilde ontvangen.

Vanaf volgend jaar worden alleen nog de mensen die gereageerd hebben op de uitnodiging worden aangeschreven en zal verder via de diverse media aandacht aan de reünie worden besteed en zal het altijd mogelijk zijn om via de site www.VOMV.nl een inschrijfformulier te downloaden of te versturen.

Daarnaast worden nieuwe donateurs benaderd:

  • Bedrijven die relatie hebben met de EODD (ruim en zoekwerkzaamheden)
  • Langere tijd werkzaam binnen de EODD en Munitietechniek maar geen EOD-er, munitietechnicus of ernst vuurwerker.

Er is vanuit het regiment TD en VVRTT een schenking aangeboden daar is een gedeelte van de kosten mee afgedekt.

We zijn bezig geweest om een bijdrage te krijgen van het veteranen platform. Helaas voldeden we niet aan de volledige eisen die hieraan verbonden zijn. Er wordt onderzocht of we in de toekomst mogelijk wel kunnen voldoen aan alle eisen.Op ons inschrijfformulier gaan we ook de vraag stellen of men veteraan is.

Daarnaast dient men aan te geven of men actief dienend is of met pensioen. Tevens dient men aan te geven of men van de KL/KM of KLu afkomstig is. Dit is vereist om een indictie te krijgen hoeveel daadwerkelijke veteranen we hebben t.b.v. het veteranen instituut en mogelijk ook voor het veteranen platform.

Peter v. Harmelen geeft een toelichting wat de mogelijkheden zijn en gaat ons helpen met de mogelijke subsidie aanvraag. (Een van de eisen is een 0-de lijns zorg die gegeven moet worden aan veteranen.)

3. Verslag van 6 november 2015

De vergadering gaat akkoord met het verslag en deze wordt ondertekend door de voorzitter.

4. Ingekomen stukken

Het certificaat van de VI (Veteranen Instituut) is ontvangen voor de komende 5 jaar van 2016 t/m 2020. Dit certificaat wordt bewaart door de penningmeester i.v.m. de ondertekening en de financiële vergoeding van het VI.Verder zijn er geen ingekomen stukken.

5. Jaarverslag en kascontrole commissie

De kascontrole commissie bestaande uit de Elnt Tink en de aoo Mennega heeft geen bezwaren geconstateerd en de kas akkoord bevonden. Beide heren worden bedankt voor hun inzet. Een van beide heren zal aanblijven samen met een nader te bepalen lid. De vergadering gaat akkoord met het resultaat en de voorzitter ondertekend het verslag waarna de penningmeester is vrijgesteld en gedistantieerd van alle zaken t.a.v. het boekjaar 2015. De penningmeester wordt bedankt door de voorzitter voor het goede en nette geleverde werk.

6. Ingekomen onderwerpen van de leden

Er zijn geen onderwerpen ingebracht door de leden.

7. bestuursverkiezing

n.v.t. voor 2016.
Paul Meijer: volgende vergadering in november 2017 zal er weer een bestuursverkiezing zijn.

8. Rondvraag

Anton Meijers: is er ook mogelijk een bijdrage vanuit de KM of de KLu te verwachten in de toekomst?
Antwoord van Peter v. Harmelen: EOD is een KL organisatie en is degene die alles aanvraagt en regelt voor de veteranen. De registratie is bijna alleen TDers, t.a.v. actief dienende.

Andre Oude Elferink aan Peter v. Harmelen: Hoe kan ik een financiële aanvraag indienen bij het Veteranen platform?
Antw Peter v. Harmelen: ik ga jullie daar mee helpen. Wij komen begin 2017 bij elkaar om e.e.a. te bekijken en bespreken.

9. volgende vergadering

De volgende vergadering is op 03 november 2017.

10. Sluiting

De vergadering wordt te 09.33 uur gesloten en iedereen wordt een prettige reünie toegewenst.